Algemene voorwaarden Casa Familia Voorthuizen

1. Reserveren algemeen

Reserveringen kunt u telefonisch maken bij de beheerder of online invullen via de site. Wanneer u in aanmerking komt voor korting, dient u dit direct bij reservering kenbaar te maken. Restitutie achteraf is niet mogelijk. Kortingsregelingen en arrangementen zijn van toepassing op een beperkt aantal vakantieverblijven. In geval van arrangementen geldt een eventuele kortingsregeling niet. Combinaties van kortingen zijn niet mogelijk, tenzij een combinatie specifiek wordt vermeld.

2. Reservering vakantieverblijven

Na reservering van de gekozen periode ontvangt u per email een factuur die tevens als bevestiging gezien mag worden. Eventuele kortingen zijn daarin al verrekend. De eerste betaling, met een vervaldatum van 15 dagen na reservering, bestaat uit 50% van het totaalbedrag. De tweede betaling heeft een vervaldatum van 4 weken voor aankomst en bestaat uit de andere 50% van het totaalbedrag. Lokale heffingen en eventuele bijboekingen, zoals kindermeubilair, lakenpakketten, eindschoonmaak etc. zijn hierin verrekend. Reserveert u binnen 8 weken voor aankomst, dan dient direct het gehele factuurbedrag te worden voldaan.

3. Betaling

Op uw factuur staan 2 uiterste betalingsdata. Bij het niet tijdig voldoen zal een eerste herinnering worden verzonden. Als een tweede herinnering nodig blijkt is Casa Familia genoodzaakt 5 % van het niet voldane bedrag toe te voegen. Als bij aankomst op het park blijkt dat het reserveringsbedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van Casa Familia Voorthuizen, dan dient u het (restant van het) reserveringsbedrag alsnog ter plekke te voldoen.

Alle tijdens uw verblijf extra gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld broodjesservice, fietshuur en dergelijke dienen op de vertrekdag vastgesteld te zijn. Deze extra kosten kunnen bij vertrek aan de balie worden voldaan.

4. Wijzigingen & annuleringen

Indien u, na reservering, de periode van uw verblijf wilt wijzigen, is dit voor reserveringen van vakantieverblijven in periodes waarin kortingen zijn toegestaan (zie prijslijsten) mogelijk tot 4 weken voor aankomst. Wijzigingen in periodes waarin geen korting is toegestaan zijn mogelijk tot 2 maanden voor aankomst. Wanneer u een annuleringsverzekering heeft afgesloten via Casa Familia en u wilt wijzigen i.p.v. annuleren, dan gelden afwijkende voorwaarden. In dit geval kunt u binnen deze periodes wijzigingen telefonisch of per e-mail aanvragen bij de beheerder. Extra’s bijboeken, of uw verblijf verlengen is op basis van beschikbaarheid altijd mogelijk. Wijzigingen en annuleringen kunt u 24 uur per dag doorgeven via het genoemde mailadres of, tijdens kantooruren, telefonisch aan de beheerder. Voor het wijzigen van een reeds gemaakte reservering brengen wij u € 12,50 extra in rekening. Indien u geen verzekering heeft afgesloten en u annuleert, worden de bijkomende kosten teruggestort, de huur echter niet.

5. Verblijf

De vakantieverblijven zijn op de aanreisdatum beschikbaar vanaf 16.00 uur. Verwacht u na 18.00 uur te arriveren, dan verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met de beheerder. Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving nog niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. Op de vertrekdatum dient u het vakantieverblijf voor 10.00 uur verlaten te hebben. Wij behouden ons het recht voor om vanaf 08.00 uur ’s morgens (schoonmaak)werkzaamheden rond de vakantieverblijven te verrichten. Alle gasten dienen zich aan de regels te houden die in het parkreglement vermeld staan; overtreding van deze regels kan verwijdering van het park tot gevolg hebben zonder recht op restitutie van de huursom. Het parkreglement ligt ter inzage op de receptie van het park. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor:

-Diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op de parken of in de vakantieverblijven.

-Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het parken of in de vakantieverblijven.

-Ongemak of overlast, die buiten onze verantwoordelijkheid door derden wordt veroorzaakt.

-Gevolgen van deelname aan activiteiten georganiseerd op of buiten het park.

6. Privacy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Casa Familia adressenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor een verantwoorde bedrijfsvoering en eventueel het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen. Er worden door ons geen gegevens aan derden verstrekt zonder uw toestemming.

7. Diversen

-Aan het vakantieverblijfnummer vermeld op uw reservering kan alleen recht worden ontleend wanneer hiervoor de voorkeursboekingstoeslag is betaald. Mocht vanwege een mankement het vakantieverblijf niet beschikbaar zijn, wordt een goed alternatief gezocht.

-Huisdieren worden op het park toegelaten tegen betaling van een toeslag; er zijn echter slechts enkele vakantieverblijven hiervoor beschikbaar. Vraag hiernaar bij uw reservering.

-Het later aanmelden van een huisdier kan weigering tot het park tot gevolg hebben zonder recht op restitutie van de huursom.

-Bij aankomst zult u uw vakantieverblijf schoon en voorzien van een complete inventaris aantreffen. Het is de bedoeling dat u het vakantieverblijf achterlaat conform de voorwaarden zoals vermeld in het service-ABC in uw vakantieverblijf. De verplichte eindschoonmaak is gericht op normaal gebruik en de daarmee samenhangende vervuiling. Buitensporige vervuiling zal leiden tot een opslag in de schoonmaakkosten en word achteraf gefactureerd.

-Alle in de huurtabellen opgenomen tarieven zijn in euro’s en zijn inclusief het geldende Btw-tarief.

-Per vakantieverblijf zijn 1  baby/peuter t/m 3 jaar toegestaan boven het maximum aantal personen. Hiervoor kan een kinderbed worden gehuurd; ook kan kindermeubilair worden gehuurd. Vraag hiernaar bij uw reservering. Evt. is 1 kleine tent (4 x 4 mtr) in de tuin toegestaan voor 5,00 per persoon per nacht. U dient wel uw eigen tent mee te nemen.

-Ondanks onze uiterste zorg en moeite is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze dient u ter plaatse en direct met de beheerder op te nemen, teneinde deze in de gelegenheid te stellen een en ander onmiddellijk op te lossen. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan heeft u tot uiterlijk 3 weken na vertrek de mogelijkheid de klacht schriftelijk in te dienen bij de secretaris van de betreffende Vereniging Van Eigenaren.

-Op alle overeenkomsten tussen u en Casa Familia is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Parkregels (samenvatting)

Op ons park geldt een parkreglement. Onderstaand vindt u een samenvatting van het reglement. Het volledige reglement is echter steeds van toepassing, en ligt ter inzage op de receptie van het park. We vertrouwen erop, dat het reglement bijdraagt tot een goede sfeer, en leidt tot mooie en ontspannende vakanties en vriendschappen op ons park.

-De beheerder is bevoegd een gebruiker of bezoeker van het park aan te spreken op het niet nakomen van de regels uit het reglement en kan in voorkomende gevallen sancties opleggen.
-In de chalets en openbare ruimten mag niet worden gerookt.
-Op de Casa Familia parken wordt de zondag als rustdag gehouden. Dat betekent:

  • Op zondag zijn er geen aankomsten en vertrekken en is de receptie van het park gesloten.
  • Op het park heerst een gepaste zondagsrust.
  • Alle centrale faciliteiten van de Casa Familia parken zijn op zondag gesloten. De speeltuinen, de skelters, de pingpongtafel en voetbalvelden worden niet gebruikt.
  • Waslijnen in de tuin dienen leeg te zijn.

-Een ieder onthoudt zich van aanstootgevend gedrag in kleding.
-Ook bij hoge temperaturen dienen tenminste hemd/shirt, (korte) broek / rok gedragen te worden op het park. Ook als men naar het zwembad vertrekt!
-Het taalgebruik op Casa Familia is begrensd door de regels van normaal burgerlijk fatsoen. Hierbij worden vloeken en grof taalgebruik als onfatsoenlijk en incorrect gedefinieerd.
-Op het park wordt maatschappelijk aanvaardbaar en correct gedrag verlangd. Een ieder dient zich te allen tijde te onthouden van voor anderen hinderlijk optreden. Drugsgebruik en overmatig drankgebruik zijn op het park niet toegestaan.
-Geluidsoverlast in de meest uitgebreide strekking van het woord op het park en de directe omgeving rond het park is niet toegestaan.
-Op het park geldt een maximum snelheid van 5 kilometer per uur. Voetgangers en kinderen hebben voorrang! De Nederlandse geldende verkeersregels zijn van kracht.
-Bij verlies van de slagboomsleutel wordt een vergoeding gevraagd. De ontvanger is persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade die ontstaat bij foutief gebruik of bij het uitlenen van de sleutel. De slagboom is geen attractie voor kinderen!
-De parkeerplaatsen op het gemeenschappelijke parkeerterrein zijn uitsluitend bestemd voor en mogen uitsluitend gebruikt worden door bezoekers en gasten van het park.
-Het is niet toegestaan zich met een voertuig buiten de wegen op het park te begeven.
-Een schoon park is in ieders belang, derhalve dient afval op de eigen kavel tijdelijk te worden opgeslagen en/of in de centraal opgestelde containers gedeponeerd te worden. Dit houdt tevens in dat op het park, met inbegrip van de eigen kavels geen vuilnis, papier, blik, glas of ander afval mag worden achtergelaten of opgeslagen buiten de daartoe door de beheerder aangewezen plaatsen.
-Op de eigen kavel mag een huisdier worden gehouden, mits deze geen overlast bezorgt en buiten de eigen kavel op het terrein van het park aangelijnd is. Honden dienen buiten het park te worden uitgelaten. Gebruik van zakjes is een must. De eigenaar is verantwoordelijk voor schade, die door zijn dier veroorzaakt wordt.
-Het is verboden open of onbeschermd vuur te stoken op het park, uitgezonderd het gebruik van een barbecue. Hierbij dient de brandveiligheid in acht te worden genomen en stank en/of rookoverlast tot een minimum te worden beperkt en dient u te beschikken over voldoende blusmiddelen.
-Bezoekers dienen zich bij hun eerste entree te melden bij de receptie. Indien de receptie reeds is gesloten dienen gasten zich de volgende dag voor 10.30 uur alsnog bij de receptie te melden. Op verzoek dient men zich te kunnen legitimeren.
-Indien aan gemeenschappelijke of individuele (niet zijnde de eigen) eigendommen schade wordt toegebracht, is degene die de schade heeft veroorzaakt verplicht dit direct te melden aan de beheerder. Men wordt aansprakelijk gesteld en de kosten zullen worden verhaald.
-Gebruikers en derden betreden de wegen, voetpaden, voorzieningen, faciliteiten en terreinen van het park geheel voor eigen risico.
-De beheerder is bevoegd personen, na het uitdelen van waarschuwingen, en bij een grove overtreding direct, de toegang tot het park te ontzeggen en van het park te verwijderen, zonder restitutie van huursommen of het vergoeden van andere bedragen, als sprake is van de volgende gevallen:

  • Personen zijn bij herhaling niet bereid gebleken om dringende aanwijzingen van de beheerder op te volgen.
  • Personen die zich (bij herhaling) schuldig gemaakt hebben aan overtreding van dit reglement.
  • Personen die zich schuldig hebben gemaakt aan het aanrichten van vernielingen op het park c.q. de omgeving rondom het park.
  • Personen die herhaaldelijk blijk geven van het feit dat de identiteit van Casa Familia door hen niet wordt gerespecteerd, en gedurende de verblijfsperiode op het park niet wordt nageleefd, of die confronterend bezig zijn richting andere gebruikers, met als doel de sociale gemeenschap op het park te polariseren of te ontwrichten.

-Bij diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie. Voornoemde is van toepassing voor zover door de beheerder niet anders bepaald of aangegeven.
-Aanwijzingen van de beheerder prevaleren boven de bovenvermelde regels.

Heeft u advies nodig?

Krista helpt u graag verder.

Ontdek de accommodaties op Casa Familia

Casa Familia is een ruim opgezet chaletpark. Op het park zijn 23 chalets aanwezig. U heeft de keuze uit een 4-of een 6 persoons chalet.

Gratis Wifi
Ruime faciliteiten
Prachtige omgeving